Drie vragen over alimentatie

Alimentatie

Als je gaat scheiden, moet je over allerlei zaken afspraken maken. Deze komen in het ouderschapsplan. Kinderalimentatie is ook een onderdeel van het ouderschapsplan, maar hoe zit dat precies? We beantwoorden drie vragen. 

1. Wat is alimentatie?

Alimentatie is een bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. Wettelijk gezien is er een onderhoudsplicht voor:

  • echtgenoten en geregistreerde partners;
  • ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners;
  • ouders en kinderen.

De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien. Deze bijdrage heet partneralimentatie.

2. Tot wanneer zijn ouders onderhoudsplichtig voor hun kinderen?

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen tot 21 jaar. Voor kinderen onder de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor onvoldoende voor zichzelf kan zorgen. Als ouders uit elkaar gaan moet er een financiële regeling voor de kinderen worden getroffen. Deze bijdrage heet kinderalimentatie.

3. Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

Je maakt samen met je ex-partner afspraken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator of advocaat. Word je het niet met elkaar eens? Dan stelt de rechter een bedrag vast. Voor het berekenen van de alimentatie zijn de zogenaamde TREMA normen ontwikkeld. Aan de hand van deze normen wordt de alimentatie in drie stappen bepaald:

  • Behoefte bepalen

Eerst wordt er bepaald wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Daarvoor worden speciale tabellen gebruikt. De mediator, advocaat of rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding.

  • Draagkracht bepalen

Vervolgens wordt bepaald welk bedrag degene die alimentatie moet betalen, kan missen. Dit is de draagkracht. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt.

  • Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Tot slot worden de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De behoefte wordt naar rato van de draagkracht van beide partners verdeeld. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en aangepast wanneer zich grote wijzigingen in behoefte of draagkracht voordoen.

Wil je een alimentatieberekening laten maken? Neem gerust even contact met ons op.

Drie vragen over alimentatie
Schuiven naar boven